Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Print.one

Definities

Print.one 

Print.one BV handelend onder de naam Print.one (zie ook ‘identiteit van de ondernemer’)

Print.one API

Application Programming Interfaces (API's) zijn een manier waarop het ene programma met het andere kan communiceren. API calls of API-aanroepen zijn het medium waarmee ze communiceren. Met Print.one API wordt hier bedoeld het online systeem van Print.one dat automatische bestellingen/opdrachten (‘API calls’) kan ontvangen, verwerken en uitvoeren.

API call

Een API call (API-aanroep, of API-verzoek), is een bericht dat naar een server wordt gestuurd waarmee een API wordt gevraagd ​​om een bestelling uit te voeren.

API key

Authenticatiesleutel die in iedere API call dient te worden meegestuurd.

Bestelling/opdracht

Onder bestelling wordt hier verstaan: het versturen van een API call naar de Print.one API bestaande uit data die gebruikt worden voor autorisatie en om een poststuk samen te stellen, te drukken en te verzenden.

Dag(en)

Kalenderdag(en)

Data

Persoonsgegevens, tekst, afbeeldingen en overige bestanden welke opdrachtgever  aan Print.one verschaft ten behoeve van het te drukken en te verzenden poststuk.

Dienst(en) 

De dienst(en) van Print.one zoals het verwerken, drukken en/of couverteren van een of meer poststukken op basis van door de opdrachtgever aangeleverde vormgeving en data, en het vervolgens per postdienst verzenden van betreffende poststuk(ken).

Overeenkomst 

De overeenkomst tussen Print.one en opdrachtgever die tot stand komt middels een bestelling/opdracht via de Print.one API of de website van Print.one. De overeenkomst kan ook tot stand komen door aanmelding voor en/of inloggen op en/of gebruik van de website van Print.one.

Opdrachtgever

De opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf.  

Postdienst

Instelling voor het vervoer en de bezorging van poststukken, zoals (maar niet beperkt tot) PostNL.

Poststuk(ken) 

De verwerkte, gedrukte en/of gecouverteerde producten, welke door Print.one voor rekening van de opdrachtgever aan een postdienst voor postvervoer worden aangeboden.  

Postvervoer 

Het geheel van handelingen dat een postdienst verricht om poststukken te bezorgen op het door opdrachtgever aangegeven adres.

Website

De website en online systemen van Print.one, zoals (maar niet beperkt tot) de Print.one API.  

Werkdagen 

Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de nationale feestdagen. 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden maken - evenals de verwerkersovereenkomst - integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst inzake diensten tussen Print.one en haar opdrachtgever.   

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door Print.one aanvaarde bestelling, inclusief eventuele vervolgbestelling en nieuwe bestellingen (c.q. opdrachten). Daarnaast zijn deze voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Print.one.  

Afwijking en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden is uitsluitend mogelijk indien schriftelijk overeengekomen met Print.one. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden zonder deze overeenstemming uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

Op het postvervoer zijn de algemene voorwaarden van de betreffende postdienst (zoals bijvoorbeeld PostNL) onverkort van toepassing. 

Deze algemene voorwaarden worden aan opdrachtgever op elektronische wijze via de website van Print.one ter beschikking gesteld en kunnen te allen tijde door opdrachtgever geraadpleegd en opgeslagen worden. Door aanmelden voor / inloggen op / gebruiken van de systemen van Print.one verklaart opdrachtgever zich bekend en akkoord met deze algemene voorwaarden.  

Indien zich tussen partijen een omstandigheid voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.  

Indien Print.one niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Print.one verliest in dergelijke gevallen geenszins het recht om onverwijld alsnog strikte (en stipte) naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.  

Indien enig artikel van deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, zal dat artikel worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk de intentie benadert van het nietige of vernietigde artikel. De overige artikelen van deze algemene voorwaarden zullen in dergelijke gevallen onverkort van kracht blijven. 

Identiteit van de ondernemer

Print.one BV  
Emmawijk 11
8011 CM Zwolle  

E-mail: i n f o (at) p r i n t . o n e

KvK-nummer: 69588686

BTW-nummer: NL857930011B01

Totstandkoming en duur van de overeenkomst 

De overeenkomst komt tot stand zodra Print.one een bestelling van opdrachtgever ontvangt en hieraan uitvoering geeft.

Print.one is gerechtigd om naar eigen inzicht een acceptatiecontrole uit te voeren met betrekking tot de kredietwaardigheid van opdrachtgever. Dienovereenkomstig heeft Print.one het recht opdrachtgever en/of (een) bestelling(en) van opdrachtgever te weigeren of nadere voorwaarden te stellen.  

Tenzij anders overeengekomen, worden alle overeenkomsten aangegaan voor de duur van één (1) maand. Zonder schriftelijke of elektronische opzegging van opdrachtgever voor het einde van de desbetreffende maand, worden overeenkomsten telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één (1) maand. Er geldt geen opzegtermijn. 

Prijzen  

Print.one is gerechtigd de prijzen van de aangeboden diensten eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Tussentijdse prijswijzigingen met betrekking tot reeds aanvaarde opdrachten zullen niet ten nadele van opdrachtgever worden berekend.

In geval van een doorlopende overeenkomst, zullen prijsverhogingen niet eerder ingaan dan één (1) maand nadat Print.one dit schriftelijk of elektronisch aan opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt.

Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Print.one kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven is opdrachtgever gerechtigd binnen veertien dagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.  

De vermelde prijzen op de website zijn weergegeven in Euro (€) en zijn exclusief BTW. 

Betaling, opschorting en incasso  

De betaling geschiedt via afschrijving van het door opdrachtgever vooraf betaalde prepaid saldo. In geval het prepaid saldo niet voldoende is om de kosten te dekken, dient opdrachtgever het prepaid saldo aan te vullen. Prepaid saldo is onbeperkt houdbaar, mits het actief wordt gebruikt. Indien opdrachtgever gedurende 2 jaar geen betalingen heeft gedaan met zijn prepaid saldo, dan komt het resterende prepaid saldo te vervallen. Prepaid saldo kan op verzoek van opdrachtgever worden teruggeboekt, tenzij het is komen te vervallen.

In alle andere voorkomende gevallen, geschiedt de betaling per factuur.  

Betaling van verschuldigde bedragen dient binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden. 

Bij het niet of te laat betalen van een factuur, is Print.one gerechtigd haar werkzaamheden voor opdrachtgever per direct op te schorten, zonder dat Print.one daardoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt.  

Bij het niet of te laat betalen van een factuur zal door het enkele verloop van de betalingstermijn, zonder dat ingebrekestelling is vereist, wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn.

Indien de opdrachtgever een factuur niet op tijd en/of volledig betaalt, en vervolgens (na aanmaning) in verzuim is, komen alle buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste vijftien (15) procent van het openstaande bedrag met een minimum van honderd (100) euro. Eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever. Over alle hierboven vermelde kosten is tevens wettelijke rente verschuldigd. 

Print.one heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Print.one kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Print.one kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.  

Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Print.one verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

Opslag en gebruik van betaalmethoden

Wij begrijpen het belang van gemak en efficiëntie bij betalingsverwerking. Met uw expliciete toestemming kunnen we veilig uw betaalmethodegegevens opslaan voor toekomstige transacties. Door hiermee in te stemmen, machtigt u ons om betalingen namens u te initiëren voor gespecificeerde transacties.

Initiatie van betalingen

Na instemming gaat u akkoord met onze initiatie van betalingen of een reeks betalingen volgens uw instructies of overeengekomen voorwaarden. Deze betalingen kunnen geplande termijnen, abonnementskosten of ongeplande opwaarderingen omvatten, afhankelijk van de aard van de verleende dienst.

Timing en frequentie van betalingen

We zijn toegewijd aan transparantie met betrekking tot de timing en frequentie van betalingen. Dit omvat het duidelijk communiceren of kosten voor geplande termijnbetalingen, terugkerende abonnementskosten of ad-hoc opwaarderingen zijn. Eventuele wijzigingen in de timing of frequentie van betalingen worden van tevoren aan u gecommuniceerd.

Bepaling van betalingsbedrag

Het bedrag van de betaling wordt bepaald op basis van de overeengekomen voorwaarden van de transactie of dienst. We zullen duidelijke en gedetailleerde informatie verstrekken over de berekening van betalingsbedragen, waardoor transparantie en duidelijkheid voor onze klanten worden gewaarborgd.

Annuleringsbeleid voor abonnementsservice

Voor abonnementsservices bieden we een flexibel annuleringsbeleid. U kunt uw abonnement op elk moment annuleren, en wij zullen dienovereenkomstig - na afloop van uw overeenkomst - stoppen met het initiëren van betalingen namens u. Houd er rekening mee dat annulering onderworpen kan zijn aan bepaalde voorwaarden zoals uiteengezet in uw abonnementsovereenkomst.

Veiligheid en privacy

We nemen de veiligheid en privacy van uw betalingsgegevens serieus. Onze systemen zijn ontworpen om te voldoen aan de branchenormen en -regelgeving om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen. Voor meer informatie kunt u verwijzen naar ons Privacybeleid.

Beëindiging van de overeenkomst 

Onverminderd de aan haar ter zake op grond van het Burgerlijk Wetboek toekomende rechten, is Print.one gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijke ingang te op te zeggen indien aan de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is gesteld, op hem een schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, hij zijn bedrijfsvoering stil heeft gelegd of de door hem gedreven onderneming liquideert, alsmede wanneer opdrachtgever gedurende meer dan veertien (14) dagen in verzuim is haar verplichtingen na te komen.  

Print.one is gerechtigd om een overeenkomst per direct op te zeggen indien Print.one op grond van gewijzigde wet- of regelgeving of uitspraak van een rechterlijke of toezichthoudende instantie niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen.

Print.one is gerechtigd om een overeenkomst tussentijds op te zeggen indien Print.one niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen, dan wel indien zij op enig moment gedurende de looptijd van een overeenkomst zou besluiten definitief te stoppen met het aanbieden van de desbetreffende dienst.  

In geval van opzegging (c.q. ontbinding) als bedoeld in de bovenvermelde artikelen zal al hetgeen de opdrachtgever aan Print.one verschuldigd is terstond opeisbaar zijn. 

Uitsluiting herroepingsrecht

Voorzover reeds uitvoering aan de opdracht is gegeven door Print.one, kan opdrachtgever geen gebruik maken van annulering van de overeenkomst en/of diens herroepingsrecht, daaronder begrepen haar wettelijke bevoegdheden inzake koop op afstand (afdeling 9A van boek 7), aangezien de dienst van Print.one het tot stand brengen van zaken betreft die overeenkomstig specificaties en wensen zijn van de opdrachtgever en/of persoonlijk van aard zijn (artikel 7:46d lid 4 BW). 

Aansprakelijkheid  

Op Print.one rust de inspanningsverplichting de overeenkomst naar behoren na te komen.

Behoudens voorzover zulks naar Nederlands recht onmogelijk is, daartoe begrepen in ieder geval gevallen van opzet of grove nalatigheid van Print.one, is iedere aansprakelijkheid van Print.one beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

Indien Opdrachtgever van oordeel is dat Print.one een overeenkomst niet naar behoren is nagekomen, dient hij Print.one daarvan binnen 14 dagen nadat hij de desbetreffende tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen, onder opgave van de tekortkoming, met vermelding van een redelijke termijn waarbinnen de tekortkoming dient te zijn verholpen. 

Opdrachtgever kan zich, indien de tekortkoming niet binnen 14 dagen is gemeld, niet langer op de tekortkoming beroepen. Opdrachtgever wordt, bijzondere en door hem aan te tonen omstandigheden uitgezonderd, in ieder geval geacht een gebrek redelijkerwijze te kunnen ontdekken vanaf het moment dat hij de door Print.one geleverde prestatie heeft ontvangen, dan wel anderszins met de inhoud van de prestatie bekend is geworden.

Onverminderd hetgeen hierboven is bepaald, gelden deze algemene voorwaarden niet alleen ten behoeve van Print.one, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of op enige wijze zou kunnen rusten, inclusief voormalig werknemers en/of partners, alsmede hun erfgenamen. De opdrachtgever vrijwaart Print.one tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de opdrachtgever en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. 

Print.one is enkel aansprakelijk voor directe schade, mits deze haar kan worden toegerekend. Print.one is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, reputatieschade en gemiste goodwill. 

Opdrachtgever verplicht zich om Print.one alle medewerking te verlenen om Print.one in staat te stellen een vermeende tekortkoming te onderzoeken en binnen afzienbare tijd te herstellen. 

Print.one is niet aansprakelijk voor schade aan poststukken of andere goederen geleden als gevolg van door de postdiensten, koeriersdiensten en/of door andere bedrijven uitgevoerde diensten, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Print.one.

Print.one is niet aansprakelijk voor vertraging of fouten in de door postdiensten, koeriersdiensten en/of door andere bedrijven uitgevoerde diensten, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Print.one. Het verzenden van poststukken geschiedt op reguliere werkdagen. 

Print.one is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor de correctheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering. Indien onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van het opgegeven adres tot gevolg heeft dat een poststuk niet kan worden bezorgd, blijft opdrachtgever vergoeding voor de opdracht verschuldigd.  

Print.one is, behoudens gevallen van opzet of grove nalatigheid van haar kant, niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of op een onjuist adres arriveren van een poststuk.  

Print.one leest of controleert de inhoud van poststukken niet en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud.

Print.one bekijkt of controleert de vormgeving van poststukken niet en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de juistheid van de vormgeving.

Controle op juistheid

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de aangeleverde adressen, de aangeleverde data, de teksten, de vormgeving en de overige inhoud van poststukken.  

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het testen en controleren van het digitale afdrukvoorbeeld (preview) en de fysieke drukproef (poststuk). Opdrachtgever kan te allen tijde via de Print.one API tegen betaling een poststuk als fysieke drukproef aan zichzelf adresseren en versturen om de juistheid ervan te controleren.

Middels het insturen van een bestelling (c.q. API call) via de Print.one API, gaat opdrachtgever akkoord met het digitale afdrukvoorbeeld (preview) dat op de website wordt getoond. Tevens gaat opdrachtgever akkoord met de fysieke drukproef (poststuk), ook als opdrachtgever de fysieke drukproef niet heeft verstuurd, gezien en/of gecontroleerd. 

Afwijkingen drukwerk

Afwijkingen tussen enerzijds de gedrukte poststukken en anderzijds de door opdrachtgever aangeleverde data, teksten en/of vormgeving kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding indien zij van geringe betekenis zijn.

Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat gedrukte poststukken van kleur, beeldkwaliteit of positie kunnen verschillen van de data die opdrachtgever aan Print.one heeft verschaft en het afdrukvoorbeeld dat op de website ten tijde van de bestelling wordt getoond alsmede de fysieke proefdruk(ken) die opdrachtgever al dan niet heeft besteld. Met betrekking tot kleur verklaart opdrachtgever zich bekend en akkoord met het feit dat kleurverschillen tussen beeldscherm en drukwerk onvermijdelijk zijn als gevolg van het wezenlijke verschil tussen de additieve RGB kleuropbouw op het beeldscherm en de subtractieve CMYK kleuropbouw van het drukwerk.

De aangeleverde data kan door Print.one geschaald worden om zodoende een juiste printweergave te bewerkstelligen. opdrachtgever gaat akkoord met dergelijke wijzigingen.

Reserveren van capaciteit

Opdrachtgever treedt tijdig met Print.one in overleg voor het reserveren van extra capaciteit voor de verwerking van pieken of schoksgewijze groei in zijn afname van de Print.one diensten om overbelasting van de Print.one diensten c.q. de netwerken en systemen van (de toeleveranciers van) Print.one te voorkomen. 

In ieder geval dient opdrachtgever minimaal zeven (7) dagen vooraf in overleg te treden indien het aantal af te nemen poststukken per dag het de 25000 stuks overschrijdt of dreigt te zullen overschrijden.

Accountregistratie en gebruik

Opdrachtgever en zijn geautoriseerde gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) moeten zich registreren voor een Print.one account om bestellingen te plaatsen of om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een Print.one dienst. 

Een "geautoriseerde gebruiker" wordt gedefinieerd als een individuele persoon (bijv. werknemer, contractant, agent van een opdrachtgever) die is geregistreerd en door een opdrachtgever is toegestaan ​​om de Print.one diensten te gebruiken met inachtneming van deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever zorgt ervoor dat zijn geautoriseerde gebruikers deze voorwaarden naleven en de opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle acties van zijn geautoriseerde gebruikers.

Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat wachtwoorden en andere toegangsgegevens (zoals API-keys) voor de Print.one diensten strikt vertrouwelijk worden gehouden en niet worden gedeeld met onbevoegde personen. Als een geautoriseerde gebruiker stopt met werken voor de opdrachtgever, moet de opdrachtgever de toegang van die persoon tot zijn account en elke Print.one dienst onmiddellijk beëindigen.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle acties die worden ondernomen met behulp van zijn en zijn gebruikersaccounts, wachtwoorden of toegangsgegevens. opdrachtgever moet Print.one onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van zijn account.

Accounts worden toegekend aan een specifieke opdrachtgever en mogen niet met anderen worden gedeeld.

Accountgegevens moeten nauwkeurig, actueel en volledig zijn en vallen onder de privacy bepalingen en de verwerkersovereenkomst van Print.one. 

Opdrachtgever stemt ermee in de accountinformatie up-to-date te houden, zodat Print.one kennisgevingen, verklaringen en andere informatie per e-mail of via het account van de opdrachtgever kan verzenden. 

Geheimhouding

Opdrachtgever zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle vertrouwelijke informatie die bij de uitvoering van een overeenkomst in zijn bezit komt.

Opdrachtgever zal de vertrouwelijke informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van de overeenkomst.

Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet, indien en voorzover een wettelijke verplichting bestaat vertrouwelijke informatie aan een derde te verschaffen. In dat geval zal opdrachtgever echter zo spoedig mogelijk Print.one van de informatieverschaffing op de hoogte stellen.

In geval van overtreding van de bepalingen hierboven verbeurt opdrachtgever aan Print.one een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 20.000 en € 5.000 voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van Print.one op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen bestuursrecht) van alle in het kader van een overeenkomst aan opdrachtgever ter beschikking gestelde producten en diensten (waaronder software, gegevens en gegevensbestanden) blijven bij Print.one en worden in geen geval aan opdrachtgever overgedragen. 

Met betrekking tot deze producten en diensten wordt aan opdrachtgever slechts een persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verleend. Dit recht komt niet (mede) toe aan de met opdrachtgever gelieerde ondernemingen of instellingen.

Opdrachtgever is niet gerechtigd om de producten en diensten te kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen, dan wel deze op welke wijze dan ook openbaar te maken, anders dan overeenkomstig hetgeen daarover in de desbetreffende overeenkomst is bepaald. Voor zover de producten uit gegevens of gegevensbestanden bestaan, mogen deze niet worden ‘opgevraagd’ of ‘hergebruikt’ in de zin van de Databankenwet, behoudens voor zover dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van het overeengekomen gebruik van die gegevens of gegevensbestanden.

De voorafgaande beperkingen laten de rechten van opdrachtgever, voorvloeiende uit de artikelen 45j en 45k van de Auteurswet 1912 (het toegestane eigen gebruik voor backup- en archiefdoeleinden) onverlet.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Print.one is het opdrachtgever niet toegestaan om logo’s, merken, handelsnamen of andere intellectuele eigendommen van Print.one te gebruiken in zijn communicatie (advertenties en andere reclame-uitingen daaronder begrepen) met derden.

In geval van overtreding van één van de hierboven genoemde bepalingen verbeurt opdrachtgever (per overtreding) aan Print.one een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van € 20.000 en € 5.000 voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van Print.one op vergoeding van de door haar geleden schade en te lijden schade.

Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Print.one geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Print.one niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, waaronder mede begrepen:

  • mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar; 

  • contingentering of andere overheidsmaatregelen; 

  • staking / werkstaking; 

  • stremming van vervoer; 

  • brand, overstroming, storm en ander natuurgeweld; 

  • storingen en/of onderbreking van de energie toelevering; 

  • storingen en/of onderbreking van de telecommunicatievoorzieningen; 

  • het niet tijdig of behoorlijk nakomen van verplichtingen door derden van wie Print.one voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is.  

In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.  

Print.one kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één (1) maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voorzover Print.one ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Print.one gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Print.one partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de opdrachtgever vanuit het buitenland opdracht doet en/of daar woonplaats heeft.  

De rechter in de vestigingsplaats van Print.one is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Eventuele geschillen zullen derhalve in beginsel uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Overijssel, met behoud van de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en cassatieberoep.  

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Overige bepalingen  

Aan informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. 

Print.one is gerechtigd deze algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de website zijn gepubliceerd. Indien een opdrachtgever nadien een bestelling plaatst voor een dienst, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden.

Print.one heeft het recht om, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, voor het verrichten van de diensten gebruik te maken haar groeps- en/of dochtermaatschappijen, alsmede onderaannemers in te schakelen. 

Privacy  

Opdrachtgever garandeert dat, met betrekking tot de data die hij aan Print.one verschaft, hij voldoet aan alle toepasselijke wet -en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en dat deze wet- en regelgeving toestaat dat deze data aan Print.one worden verschaft en dat deze gegevens door Print.one worden bewerkt. Opdrachtgever zal Print.one vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortspruiten uit het niet voldoen door opdrachtgever aan deze wet- en regelgeving. 

Opdrachtgever garandeert ten aanzien van de data gerechtigd te zijn deze aan Print.one ter beschikking te stellen en dat Print.one gerechtigd is de ten aanzien van de data diensten te verrichten. Opdrachtgever vrijwaart Print.one voor eventuele aanspraken van derden terzake.  

Change language

Hey there! We've detected that you prefer English, but your current language is set to Dutch.

Do you want to change the language to English?

Wij gebruiken cookies

Print.one gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website werkt zoals verwacht. Naast functionele cookies maken we ook gebruik van analytische en cookies van derden. Deze cookies worden gebruikt om websitebezoeken te meten.

Kies "Akkoord" om de cookies te accepteren. Kies "Voorkeuren instellen" om te beslissen welke specifieke cookies je accepteert.

Heb je meer informatie nodig? Lees dan onze cookieverklaring.